Εργασίες Μηχανοστασίου

  • Συντήρηση σε βάνες, αντλίες (Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται)
  • Καθαρισμός μηχανοστασίου απο νερά, λάδια και πετρέλαια
  • Γενικές βαφές μηχανοστασίου με εποξικά χρώματα, αντικατάσταση μονώσεων
  • Καθαρισμός φίλτρων και υδατοπαγίδων
  • Συντήρηση μπαταριών (Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται)